Fundacja na Rzecz Osb G?uchych i J?zyka Migowego powsta?a jako kontynuacja dzia?a? zapocz?tkowanych na Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie. Istniej?ce i przez pi?? lat aktywnie dzia?aj?ce pod opiek? dr Iwony Grzesiak Studenckie Ko?o Naukowe Polskiego J?zyka Migowego da?o pocz?tek badaniom nad j?zykiem migowym.

Spotkania z osobami nies?ysz?cymi oraz wsplne dzia?ania pozwoli?y na poznanie ?rodowiska osb g?uchych i ich potrzeb.

Fundacja zosta?a zarejestrowana w lutym 2007 roku. Od tego czasu zrealizowali?my wiele projektw, zorganizowali?my wiele udanych wyjazdw sportowych i rekreacyjnych oraz wydali?my cztery ksi??ki. Od lutego 2009 roku Fundacja posiada status Organizacji Po?ytku Publicznego.

Nasze cele:

 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwi?za? w dziedzinach ?ycia spo?ecznego, a szczeglnie w ochronie praw osoby g?uchej
  i j?zyka migowego.
 • Propagowanie wdra?anie wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikacji osb g?uchych ze s?ysz?cymi i osb s?ysz?cych
  z osobami g?uchymi.
 • Popularyzacja idei osb nies?ysz?cych jako cz?onkw mniejszo?ci kulturowej ze specyficznym dla niej j?zykiem migowym.
 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na tolerancj? wobec osb nies?ysz?cych i j?zyka migowego.
 • Dzia?alno?? naukowa, naukowo-techniczna, o?wiatowa, kulturalna w zakresie kultury oraz rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej g?uchych oraz j?zyka migowego.
 • Dzia?alno?? charytatywna.
 • Dzia?anie na rzecz osb niepe?nosprawnych.
 • Dzia?anie na rzecz wyrwnywania szans edukacyjnych osb nies?ysz?cych.
 • Dzia?anie na rzecz wyrwnywania szans na rynku pracy osb nies?ysz?cych.
 • Dzia?anie w zakresie nauki, edukacji, o?wiaty i wychowania.
 • Dzia?anie na rzecz integracji europejskiej i ?wiatowej oraz rozwijania kontaktw i wsp?pracy mi?dzy osobami g?uchymi.
 • Tworzenie p?aszczyzn porozumienia i wsp?dzia?ania.

Fundacja na Rzecz Osb G?uchych i J?zyka Migowego wsp?pracuje z w?adzami samorz?dowymi (Urz?d Miasta Olsztyn, Urz?d Marsza?kowski), rz?dowymi (PFRON), organizacjami pozarz?dowymi (Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wad? S?uchu Pokona? cisz?) oraz innymi ?rodowiskami zwi?zanymi z celami Fundacji (Warmi?sko-Mazurski Klub Sportowy Nies?ysz?cych Warmig Olsztyn, Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddzia? Regionalny, Instytut Polskiego J?zyka Migowego w Warszawie, Instytut G?uchoniemych w Warszawie, Fundacja Rozwoju Regionalnego w ?odzi, Pracownia J?zyka Migowego na Uniwersytecie Warszawskim). Prezes Fundacji na Rzecz Osb G?uchych i J?zyka Migowego dr Iwona Grzesiak jest cz?onkiem zespo?u i koordynatorem prac nad korpusem tekstw PJM

Fundacja tworzy p?aszczyzny porozumienia i dzia?ania, wspiera upowszechnienie j?zyka migowego jako naturalnego j?zyka osb nies?ysz?cych mi?dzy innymi poprzez ?wiadczenie us?ug t?umacza j?zyka migowego, organizacj? i prowadzenie szkole?, kursw, warsztatw, obozw oraz innych form. Nasza dzia?alno?? ma na celu wsparcie osb nies?ysz?cych oraz osb s?ysz?cych komunikuj?cych si? z osobami nies?ysz?cymi.

Ponadto Fundacja prowadzi dzia?alno?? wydawnicz?, naukow?, edukacyjn?, kulturaln? w zakresie kultury oraz rehabilitacji zawodowej
i spo?ecznej osb g?uchych i j?zyka migowego, co jest bezpo?rednio zwi?zane z dzia?aniem na rzecz wyrwnywania szans osb nies?ysz?cych mi?dzy innymi na rynku pracy. Inicjuje i wspiera nowatorskie rozwi?zania w dziedzinie ?ycia spo?ecznego (mi?dzy innymi poprzez organizacj? obozw sportowo-rekreacyjnych, sp?yww kajakowych, wycieczek turystycznych, obozw Polskiego J?zyka Migowego itp.), a szczeglnie w ochronie praw osoby g?uchej i j?zyka migowego.

Zarz?d Fundacji:

Prezes Fundacji dr Iwona Grzesiak

Wiceprezes Fundacji Milena Go??biewska


Iwona Grzesiak - doktor nauk humanistycznych w zakresie j?zykoznawstwa, polonistka, surdopedagog, logopeda.
Sta?a wsp?praca w charakterze wyk?adowcy z Uniwersytetem Warszawskim (wydzia? Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej) oraz Akademi? Pedagogiki Specjalnej (Zak?ad Surdopedagogiki).
Zainteresowania zawodowe: komunikacja wizualno-przestrzenna (j?zyk migowy, gesty, komunikacja niewerbalna); komunikacja z ma?ym dzieckiem, komunikacja z osob? niepe?nosprawn?.

Milena Go??biewska - polonistka (kurs pedagogiczny, specjalno?? teatralna, bibliologia i informacja naukowa), pracuje w charakterze t?umacza j?zyka migowego, wyk?adowcy (prowadzenie kursw j?zyka migowego, warsztatw pisma migowego, komunikacji z dzie?mi z wykorzystaniem znakw j?zyka migowego). Instruktor Noszenia Instytutu Tworzenia Wi?zi.


Rada Fundacji:

Monika Agnieszka Kasprzyk

Anna Nicewicz-Pisarska

Danuta Anna Skowro?ska