Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego powstała jako kontynuacja działań zapoczątkowanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Istniejące i przez pięć lat aktywnie działające pod opieką dr Iwony Grzesiak Studenckie Koło Naukowe Polskiego Języka Migowego dało początek badaniom nad językiem migowym.

Spotkania z osobami niesłyszącymi oraz wspólne działania pozwoliły na poznanie środowiska osób głuchych i ich potrzeb.

Fundacja została zarejestrowana w lutym 2007 roku. Od tego czasu zrealizowaliśmy wiele projektów, zorganizowaliśmy wiele udanych wyjazdów sportowych i rekreacyjnych oraz wydaliśmy cztery książki. Od lutego 2009 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Nasze cele:

 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw osoby głuchej
  i języka migowego.
 • Propagowanie wdrażanie wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikacji osób głuchych ze słyszącymi i osób słyszących
  z osobami głuchymi. 
 • Popularyzacja idei osób niesłyszących jako członków mniejszości kulturowej ze specyficznym dla niej językiem migowym.  
 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na tolerancję wobec osób niesłyszących i języka migowego. 
 • Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna w zakresie kultury oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej głuchych oraz języka migowego. 
 • Działalność charytatywna. 
 • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 • Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych osób niesłyszących.  
 • Działanie na rzecz wyrównywania szans na rynku pracy osób niesłyszących.  
 • Działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 
 • Działanie na rzecz integracji europejskiej i światowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między osobami głuchymi.
 • Tworzenie płaszczyzn porozumienia i współdziałania.

Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego współpracuje z władzami samorządowymi (Urząd Miasta Olsztyn, Urząd Marszałkowski), rządowymi (PFRON), organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu „Pokonać ciszę”) oraz innymi środowiskami związanymi z celami Fundacji (Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy Niesłyszących Warmig Olsztyn, Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny, Instytut Polskiego Języka Migowego w Warszawie, Instytut Głuchoniemych w Warszawie, Fundacja Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Pracownia Języka Migowego na Uniwersytecie Warszawskim). Prezes Fundacji na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego – dr Iwona Grzesiak jest członkiem zespołu i koordynatorem prac nad korpusem tekstów PJM

Fundacja tworzy płaszczyzny porozumienia i działania, wspiera upowszechnienie języka migowego jako naturalnego języka osób niesłyszących między innymi poprzez świadczenie usług tłumacza języka migowego, organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, obozów oraz innych form. Nasza działalność ma na celu wsparcie osób niesłyszących oraz osób słyszących komunikujących się z osobami niesłyszącymi.

Ponadto Fundacja prowadzi działalność wydawniczą, naukową, edukacyjną, kulturalną w zakresie kultury oraz rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób głuchych i języka migowego, co jest bezpośrednio związane z działaniem na rzecz wyrównywania szans osób niesłyszących między innymi na rynku pracy. Inicjuje i wspiera nowatorskie rozwiązania w dziedzinie życia społecznego (między innymi poprzez organizację obozów sportowo-rekreacyjnych, spływów kajakowych, wycieczek turystycznych, obozów Polskiego Języka Migowego itp.), a szczególnie w ochronie praw osoby głuchej i języka migowego.

Zarząd Fundacji:

Prezes Fundacji – dr Iwona Grzesiak

Wiceprezes Fundacji – Milena Gołębiewska


Iwona Grzesiak - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, polonistka, surdopedagog, logopeda.
Stała współpraca w charakterze wykładowcy z Uniwersytetem Warszawskim (wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej) oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej (Zakład Surdopedagogiki).
Zainteresowania zawodowe: komunikacja wizualno-przestrzenna (język migowy, gesty, komunikacja niewerbalna); komunikacja z małym dzieckiem, komunikacja z osobą niepełnosprawną.

Milena Gołębiewska - polonistka  (kurs pedagogiczny, specjalność teatralna, bibliologia i informacja naukowa), pracuje w charakterze tłumacza języka migowego, wykładowcy (prowadzenie kursów języka migowego, warsztatów pisma migowego,  komunikacji z dziećmi z wykorzystaniem znaków języka migowego). Instruktor Noszenia Instytutu Tworzenia Więzi.


Rada Fundacji:

Monika Agnieszka Kasprzyk

Anna Nicewicz-Pisarska

Danuta Anna Skowrońska